Kancelaria prawa pracy oraz prawa gospodarczego

Kancelaria REGULUS
Najnowsze opracowania
Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych
Polityka RODO
O nas

Publikacje

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne – wstępna analiza. Świadectwa kwalifikacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne – wstępna  analiza. Świadectwa kwalifikacji Przedstawiony projekt to 100 stron proponowanych zmian przepisów i blisko 1400 stron uzasadnienia, analiz uzupełniających uzasadnienie i innych dokumentów. Wprowadzane zmiany są zatem obszerne i niezwykle ważne, dojść ma wręcz do przebudowy systemu energetycznego kraju – ustawa wprowadza rozmaite rozwiązania sprzyjające bardziej ekologicznym formom wytwarzania energii, je...

Czytaj więcej...

Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.   Cały akt należy ocenić jako ogromne odstępstwo na rzecz pracodawców od zasad prawa pracy, w szczególności – od zasady stabilności zatrudnienia. W efekcie jakiekolwiek zmiany tej ustawy dokonane „na korzyść” pracownika nie mają praktycznego znaczenia. Fakt ten potwierdzają nawet przepisy ustawy z 7 kwietnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 962),. ...

Czytaj więcej...

Polityka Energetyczna Polski - PEP2040 streszczenie ocena

Polityka Energetyczna Polski - PEP2040 streszczenie ocena     Polityka Energetyczna Polski - PEP2040 stanowi niekonkretny, niewiążący dokument ustalający kierunki polityki państwa w zakresie energii. Streszczenie Polityka wskazuje, że do 2030 r. udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w polskim miksie energetycznym ma osiągnąć 23%, gdzie źródłem będą farmy wiatrowe na morzu i fotowoltaika. W tym samym roku udział węgla ma spaść do mniej niż 56%, emisja gazów...

Czytaj więcej...

Rady pracowników - podstawowe informacje

Rady pracowników - podstawowe informacje   Rada pracowników jest organem konsultacyjno-informacyjnym, służącym pozyskiwaniu informacji i  przekazywaniu ich pracownikom, pozyskiwaniu ich opinii oraz konsultowaniu tematów objętych informacjami z pracodawcą. Celem działalności rady jest zatem przygotowanie pracowników do zapowiadanych przez pracodawcę  zmian, co ma m.in. przeciwdziałać bezrobociu. Pracownik odpowiednio wcześnie poinformowany jest w stanie lepiej przyg...

Czytaj więcej...

Zmiany w prawie pracy

projekt zmian do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - komentarz

Komentarz do projektu zmieniającego ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych   ...

Czytaj więcej...

Zmiany w prawie pracy w latach 2015 – 2020r., zestawienie. Liberalizacja prawa pracy.

Zmiany w prawie pracy w latach 2015 - 2020. Liberalizacja prawa pracy.       WSTĘP Zestawienie i komentarz obejmuje okres ostatnich pięciu lat i pokrywa się z obecną i poprzedzającą kadencją polskiego prawodawcy. Pierwsze posiedzenie Parlamentu VIII kadencji odbyło się 12 listopada 2015 r. Pierwsza kadencja obecnego prezydenta trwa od dnia 6 sierpnia 2015 r. Od tamtej pory akty prawa pracy były nowelizowane wielokrotnie i w zakresie nieporównywalnie głębszym ni...

Czytaj więcej...

Praca zdalna - benefit dla pracownika czy uciążliwość - ocena projektu zmian w przepisach

  Praca zdalna - benefit dla pracownika czy uciążliwość - ocena projektu zmian w przepisach   Praca zdalna – benefit dla pracownika czy problem. Na wstępie należy zauważyć, że w załączonym do projektu dokumencie pochodzącym od organizacji pracodawców praca zdalna jest uznawana za benefit dla pracownika. Twierdzenie to jest nieporozumieniem. Praca zdalna jest formą organizacji pracy, która ma swoje wady, zalety i koszty, i trudno ją jednoznacznie porównać z normal...

Czytaj więcej...

Stanowisko w sprawie zmiany ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzeniu z nimi konsultacji

Stanowisko  w sprawie zmiany ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzeniu z nimi konsultacji   Przedmiotem oceny jest projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzeniu z nimi konsultacji – druk senacki nr 177 (w załączeniu). Wstęp Utrwala się praktyka rozwiązywania niektórych problemów – w tym w prawie pracy „pod pretekstem” zwalczania pandemii COVID -19. Ustawodawca, uzasadniając inicjatywę koniecznością zwalczania epidemii, w...

Czytaj więcej...

Konsolidacja branżowych związków zawodowych w energetyce

Przekształcenie federacji związków zawodowych w "ponadzakładowy" związek zawodowy

Przekształcenie federacji związków zawodowych w "ponadzakładowy" związek zawodowy   Poniższy artykuł wynika z coraz pilniejszej potrzeby przekształceń i scalania branżowego ruchu związkowego, wynikającej między innymi z wejścia w życie od początku 2019 roku nowej ustawy o związkach zawodowych. Na wstępie nadmienić należy, że w ramach prac nad projektem kodeksu zbiorowego prawa pracy wspólnie z prof. Pliszkiewiczem występowaliśmy o uzupełnienie tego dokumentu o prze...

Czytaj więcej...

Konsolidacja branżowego ruchu związkowego w grupach kapitałowych na tle spodziewanych zmian w prawie pracy

Konsolidacja branżowego ruchu związkowego w grupach kapitałowych na tle spodziewanych zmian w prawie pracy

  Konsolidacja branżowego ruchu związkowego w grupach kapitałowych na tle spodziewanych zmian w prawie pracy „Reforma”  zbiorowego prawa pracy Zmiany w zbiorowym prawie pracy powoli stają się faktem. W Sejmie jest już projekt nowej ustawy o związkach zawodowych. Istotną zmianą, obok licznych przepisów karnych, penalizujących ewentualne błędy organów wykonawczych związków, jest podwyższenie progu reprezentatywności związków. Obecnie obowiązujący próg 7% procent...

Czytaj więcej...

Przejście pracowników do nowego pracodawcy

Układ zbiorowy pracy po przejściu pracowników do nowego pracodawcy

Układ zbiorowy pracy po przejściu pracowników do nowego pracodawcy W przedmiotowej sprawie brak jest jednoznacznego przepisu, orzeczenia ani wypowiedzi doktryny dotyczącej takiego problemu.  Uważam, że należy to rozwiązać na zasadach ogólnych. Kwestię czy do pracowników nowych (w tym - bez rozróżnienia - takich z którymi zawarto umowę o pracę i takich z którymi następuje kontynuacja stosunku pracy po przejściu na zasadzie art. 23[1] k.p.) stosuje się układ zbiorowy ...

Czytaj więcej...

Referat konferencyjny na temat nieprawidłowości w stosowaniu art 23 [1] k.p. przy przejsciu pracowników do nowego pracodawcy

Referat konferencyjny - nieprawidłowości przy stosowaniu art 23 k.p. Zostałem poproszony o wypowiedź w sprawie praktycznych problemów stosowania regulacji prawnej dotyczącej przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.  W mojej opinii, podzielanej przez część środowiska związkowego, przepisy te należy ocenić krytycznie. Podstawą problemu wydaje się to, że rozwiązania te zostały do polskiego systemu prawnego implementowane wadliwie. Wskazać można trzy główne aspekty...

Czytaj więcej...

Projekt zmian art. 23 [1] ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych przepisów.

Zmiana art. 23 [1] ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych przepisów. Cel; zapobieganie wykorzystywania przepisów z art. 23[1] k.p.do dokonywania restrukturyzacji zatrudnienia.W dalszej części propozycje innych zmian.   W poniższym projekcie proponowane zmiany polegające na dodaniu nowych jednostek redakcyjnych tekstu oznaczono dla większej przejrzystości kursywą. W podobny sposób oznaczono te fragmenty tekstu, których zmiana jest proponowana. Pozostała część prz...

Czytaj więcej...

Stanowisko/wniosek ZZZE MInisterstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nieprawidłowego stosowania art 23 [1] k.p.

Stanowisko/wniosek  ZZZE do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie nieprawidłowego stosowania art 23 [1] k.p  Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Skarbu Państwa Ministerstwo Energii Rada Dialogu Społecznego    Szanowni Państwo, Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków (ZZZE) jest federacją związków zawodowych  skupiającą ponad 16 tysięcy pracowników w 88 organizacjach członkowskich. Funkcjonuje na terytorium całej P...

Czytaj więcej...

Układy zbiorowe pracy

Częściowe wypowiedzenie zbiorowego układu pracy

Częściowe wypowiedzenie zbiorowego układu pracy   Zgodnie z art. 241[7] § 1 pkt 3 kodeksu pracy „Układ rozwiązuje się (…)  z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron”. Nie ma w kodeksie żadnych przepisów wspominających nawet o częściowym wypowiedzeniu układu. Na wstępie przedstawię argumenty przeciwko dopuszczalności. Otóż zgodnie z art. 241[7] § 1 pkt 3 kodeksu pracy „Układ rozwiązuje się (…)  z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego przez jed...

Czytaj więcej...

Wezwanie stron do rokowań nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy - adresaci, sankcje wadliwości

Wezwanie stron do rokowań nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy - adresaci, sankcje wadliwości   Zgodnie z art. 241[2] § 2 k.p. „Podmiot występujący z inicjatywą zawarcia układu jest obowiązany powiadomić o tym każdą organizację związkową reprezentującą pracowników, dla których ma być zawarty układ, w celu wspólnego prowadzenia rokowań przez wszystkie organizacje związkowe.” Biorąc pod uwagę, że: co do zasady „Układ zawiera się dla wszystkich pracowników z...

Czytaj więcej...

Układy zbiorowe pracy - Czy jeden zakładowy układ zbiorowy pracy może obowiązywać u kilku pracodawców. Zakładowe układy zbiorowe pracy zawarte…

Układy zbiorowe pracy - Czy jeden zakładowy układ zbiorowy pracy może obowiązywać u kilku pracodawców.   Zakładowe układy zbiorowe pracy zawarte dla jednej organizacji gospodarczej.   Zgodnie z art. 241[9] § 2 k.p. „Jeżeli układ został zawarty przez więcej niż jedną organizację związkową, przez okres jego obowiązywania wszelkie czynności dotyczące tego układu podejmują organizacje związkowe, które go zawarły, z zastrzeżeniem § 3 i 4”. ...

Czytaj więcej...

Informacja na temat postępu prac Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Branży Energetycznej

Informacja na temat postępu prac Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Branży Energetycznej     Szanowni Państwo! Niniejsza informacja jest kontynuacją poprzednich sprawozdań przesyłanych do członków Central związkowych w sprawie postępu prac nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Branży Energetycznej. W dniach 08 oraz 09 października br. odbyło się posiedzenie odpowiednio Strony Społecznej Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej przy Ministe...

Czytaj więcej...

Pracodawca w zbiorowym prawie pracy

Pracodawca czy podmiot sprawujący kontrolę / Podmiot decyzyjny jako strona dialogu społecznego

Pracodawca czy podmiot sprawujący kontrolę / Podmiot decyzyjny jako strona dialogu społecznego W obecnym stanie prawnym partnerem w dialogu społecznym dla wszystkich przedstawicielstw pracowniczych jest pracodawca – podmiot, o którym mowa w artykule 3 kodeksu pracy. Differentia specifica pracodawcy to między innymi zdolność do dokonywania wszystkich czynności z zakresu indywidualnego prawa pracy m.in. zatrudniania pracowników i zwalniania pracowników. Faktem jest, że...

Czytaj więcej...

Pracodawca w zbiorowym prawie pracy

Pracodawca w zbiorowym prawie pracy. referat konferencyjny  Wstęp Motywem przewodnim tego referatu  jest przywołany już we wstępie art. 20 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, tworzący w Polsce model społecznej gospodarki rynkowej. W modelu tym, dialog społeczny i współpraca są mechanizmami mającymi gwarantować rozwój gospodarczy, za pomocą których prowadzące działalność gospodarczą podmioty, oraz osoby uczestniczące w tej działalności jako pracownicy niwelują kon...

Czytaj więcej...

Pracodawca w zbiorowym prawie pracy

 Pracodawca w zbiorowym prawie pracy   Poniższy tekst jest fragmentem projektu pracy doktorskiej p. Marcina Szymanka (twórca) i Jemu przysługuje pełnia praw autorskich. Wykorzystanie tych treści w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności powielenie ich w jakimkolwiek fragmencie i bez względu na cel, dopuszczalne jest wyłącznie pod warunkiem opatrzenia tego fragmentu zastrzeżeniem o treści takiej jak niniejsze. ...

Czytaj więcej...

RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych)

Podstawa prawna żądania przez organizacje związkowe listy pracowników zakładu pracy podczas organizowania referendum strajkowego

Podstawa prawna żądania przez organizacje związkowe listy pracowników zakładu pracy podczas organizowania referendum strajkowego   W trakcie organizowania referendum strajkowego w zakładzie pracy organizacje związkowe muszą dysponować jego listą pracowników. W posiadaniu takiej listy jest najczęściej wyłącznie pracodawca. W wielu przypadkach pracodawca zasłania się przepisami o ochronie danych osobowych (RODO, ustawa o ochronie danych osobowych) odmawiając związkom ...

Czytaj więcej...

RODO a monitoring w zakładach pracy - zmiany w kodeksie pracy

RODO a monitoring w zakŁAdach pracy - zmiany w kodeksie pracy   Zagadnienie "Czy obraz z kamer może być wykorzystywany do kontrolowania obecności i pracy pracowników i jakie można na podstawie zarejestrowanego obrazu wyciągnąć konsekwencje" doczekało się niedawno regulacji. Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje art. 22[2] Kodeksu pracy. Stanowi on, że:   ...

Czytaj więcej...

Deklaracja członkowska związku zawodowego - wzór dla nowych członków

Deklaracja członkowska związku zawodowego - wzór dla nowych członków WZÓR ...

Czytaj więcej...

Polityka Prywatności Danych Osobowych

Polityka Prywatności Danych Osobowych   wzór ...

Czytaj więcej...

Konferencje

Co dalej z prawem pracy Podsumowanie konferencji organizowanej przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, odbytej 19-lutego 2020 r.

 Co dalej z prawem pracy Podsumowanie konferencji organizowanej przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, odbytej 19-lutego 2020 r.   Przedstawicielem Zrzeszenia na konferencji był adw Łukasz Panasiuk. Przedmiotem konferencji,  najogólniej rzecz ujmując było zmieniające się prawo pracy w zakresie indywidualnym i zbiorowym. Wiele z tematów konferencyjnych to tematy, które są przedmiotem prac Zespołu ds. prawa pracy przy Radzie Dialogu Społecznego oraz t...

Czytaj więcej...

Najnowsze zmiany w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie o związkach zawodowych. RODO w praktyce związkowej. Konferencja naukowa

Najnowsze zmiany w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie o związkach zawodowych. RODO w praktyce związkowej. Konferencja naukowa

  Najnowsze zmiany w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie o związkach zawodowych. RODO w praktyce związkowej.   Konferencja z udziałem Organizacji związkowych oraz przedstawicieli pracodawców, organizowana pod patronatem Grupy kapitałowej  Konferencja organizowana jest w Poznaniu przy ul Strzeszyńskiej 58 w dniu 21 -22 03 2019 r. Początek konferencji o godzinie 11 00 Wstęp na konferencję za okazaniem zaproszenia. W załączniku materiały i p...

Czytaj więcej...

Konferencja naukowa (planowana) Temat

Konferencja naukowa (planowana) Temat "Rozwiązywanie sporów zbiorowych - kształt nowelizacji prawa sporowego"

Konferencja naukowa (planowana) Temat "Rozwiązywanie sporów zbiorowych - kształt nowelizacji prawa sporowego"       TEMAT: Zmiany w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych  - sądowe kontrole sporów zbiorowych Organizatorzy     Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych     Tematy  konferencji   1.       Spory zbiorowe jako element dialogu społecznego 2.       Przedmiot sporu zb...

Czytaj więcej...

Posiedzenie Zespołu ds prawa pracy przy Radzie Dialogu Społecznego

Posiedzenie Zespołu ds prawa pracy przy Radzie Dialogu Społecznego

Posiedzenie Zespołu ds prawa pracy przy Radzie Dialogu Społecznego - informacja     W dniu 13 listopada odbyło się posiedzenie Zespołu roboczego ds. prawa pracy przy Radzie Dialogu Społecznego.  Całość posiedzenia poświęcona została w zasadzie tematowi zmian w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Dla przypomnienia, projekt zaproponowany przez stronę rządową zawiera istotne zmiany w prawie sporowym. Zawęża między innymi krąg przedmiotów, wokół których może b...

Czytaj więcej...

Szkolenia
Szkolenia z prawa pracy oraz prawa gospodarczego i handlowego lipiec, sierpień 2020

Szkolenia z prawa pracy oraz prawa gospodarczego i handlowego lipiec, sierpień 2020

 Oferta szkoleń z prawa pracy oraz prawa gospodarczego i handlowego lipiec, sierpień 2020       Tematyka szkoleń    Najnowsze Zmiany w prawie pracy oraz prawie gospodarczym i handlowym Adresaci                  Wyższa kadra związkowa oraz menedżerska osoby uczestniczące w dialogu społecznym Cel szkoleń              aktualizacja wiedzy słuchaczy z zakresu prawa pracy oraz ksh handlowego Miejsce szkoleń.      Biograd na Moru, hotel Iliria, Chorwacja   Dojazd...

Czytaj więcej...

Oferta szkoleń jeśieb 2019

Oferta szkoleń z zakresu prawa pracy jesień 2019   Temat szkolenia     Najnowsze zmiany w indywidualnym oraz zbiorowym prawie pracy Termin szkolenia Do uzgodnienia – wstępne terminy październik listopad 2019r. 08-09 10  2019 r. Prowadzący radca prawny Magdalena Trębacz, adwokat Łukasz Panasiuk, Marcin Szymanek[1] ...

Czytaj więcej...

Szkolenia Związków Zawodowych ZEDO Dolna Odra

Szkolenia Związków Zawodowych ZEDO Dolna Odra

Szkolenia Związków Zawodowych ZEDO Dolna Odra   Najnowsze zmiany w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie o związkach zawodowych. RODO w praktyce   Szkolenia przeprowadzono w Gryfinie  w dniach 27-28 12 2019 r. oraz także w Gryfinie w dniach 19-20 2019 r....

Czytaj więcej...

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych - szkolenia

Najnowsze zmiany w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie o związkach zawodowych. RODO w praktyce   Szkolenie dla związków zawodowych PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO  ...

Czytaj więcej...

OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.