Kancelaria prawa pracy oraz prawa gospodarczego

Kancelaria REGULUS
Najnowsze opracowania
Polityka RODO
O nas

Publikacje Kancelarii Prawnej REGULUS

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne – wstępna  analiza. Świadectwa kwalifikacji

Przedstawiony projekt to 100 stron proponowanych zmian przepisów i blisko 1400 stron uzasadnienia, analiz uzupełniających uzasadnienie i innych dokumentów. Wprowadzane zmiany są zatem obszerne i niezwykle ważne, dojść ma wręcz do przebudowy systemu energetycznego kraju – ustawa wprowadza rozmaite rozwiązania sprzyjające bardziej ekologicznym formom wytwarzania energii, jej magazynowaniu, elektromobilności itd. Przepisy te bez wątpienia będą miały długofalowy wpływ na sytuację pracowników i spółek energetycznych, ale będzie to wpływ pośredni, związany z pracą na konkretnym stanowisku. Np. przez kilka lat będzie realizowana wymiana liczników na nowe, które będą przesyłały wyniki drogą radiową – będzie praca dla elektromonterów, ale później zmniejszy się ilość pracy dla osób odpowiedzialnych za pomiary liczników; powstaną też nowe miejsca pracy związane z magazynowaniem energii czy budową stacji ładowania pojazdów.

W tym miejscu wyjaśniam, że przesłany dokument składa się z kilku dokumentów, z których każdy ma własną numerację stron. Jednocześnie program czytający plik daje własną numerację (widoczna ona jest u góry w okienku). Posługiwać się będę tą numeracją, bowiem jest to najszybszy sposób nawigacji w tak dużym dokumencie.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

 

Cały akt należy ocenić jako ogromne odstępstwo na rzecz pracodawców od zasad prawa pracy, w szczególności – od zasady stabilności zatrudnienia. W efekcie jakiekolwiek zmiany tej ustawy dokonane „na korzyść” pracownika nie mają praktycznego znaczenia. Fakt ten potwierdzają nawet przepisy ustawy z 7 kwietnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 962),.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Polityka Energetyczna Polski - PEP2040 streszczenie ocena

 

 

Polityka Energetyczna Polski - PEP2040 stanowi niekonkretny, niewiążący dokument ustalający kierunki polityki państwa w zakresie energii.

Streszczenie

  1. Polityka wskazuje, że do 2030 r. udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w polskim miksie energetycznym ma osiągnąć 23%, gdzie źródłem będą farmy wiatrowe na morzu i fotowoltaika. W tym samym roku udział węgla ma spaść do mniej niż 56%, emisja gazów cieplarnianych ma się zmniejszyć (wobec 1990 r.) o 30%. Towarzyszyć temu ma rozproszenie produkcji energii (niskoemisyjne źródła indywidualne), przebudowa i budowa nowych sieci (często dwukierunkowych), powstanie licznych magazynów energii. Ponieważ energetyka odnawialna (wiatr, słońce) nie zapewnia stabilnych dostaw, konieczne jest wybudowanie systemu źródeł energii, zdolnych szybko uzupełnić braki w sieci (elektrownie gazowe, które w 2030 mają reprezentować 24% mocy i nuklearne – 16% w 2040 r.).
  2. Dokument wprost stwierdza, że do 2040 r. w kraju musi powstać niemal nowy system elektroenergetyczny. Co ciekawe, dokument zakłada, że zostaną wybudowane nowe elektrownie w Opolu, Jaworzynie i Ostrołęce, choć zastrzega, że wybór paliwa nie został jeszcze przesądzony (zapewne w grę wchodzi węgiel, biomasa albo gaz).

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Rady pracowników - podstawowe informacje

 

Rada pracowników jest organem konsultacyjno-informacyjnym, służącym pozyskiwaniu informacji i  przekazywaniu ich pracownikom, pozyskiwaniu ich opinii oraz konsultowaniu tematów objętych informacjami z pracodawcą.

Celem działalności rady jest zatem przygotowanie pracowników do zapowiadanych przez pracodawcę  zmian, co ma m.in. przeciwdziałać bezrobociu. Pracownik odpowiednio wcześnie poinformowany jest w stanie lepiej przygotować się do czekających go zmian. Drugim celem jest podjęcie konsultacji i wywarcie nacisku na pracodawcę, tak by ten skorygował swoje plany, uwzględniając interesy pracowników. Nacisk nie może jednak przerodzić siew formy opisane w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, zastrzeżone wyłącznie dla związków zawodowych.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przystąpienie organizacji związkowej do trwającego sporu zbiorowego

 

O możliwości (lub jej braku)  przystąpienia organizacji związkowej do zgłoszonych już poprzednio przez inny związek żądań sporowych nie rozstrzyga żaden przepis. W temacie tym nie ma także jednoznacznego  orzecznictwa Sądu najwyższego. Temat należy zatem rozpatrzeć w oparciu o komentarze doktryny.

W tej opinii przytaczam trzy stanowiska, w tym jedno „przeciw” przystępowaniu do już zawisłych sporów zbiorowych – prof. Baran oraz dwa stanowiska dopuszczające taką możliwość prof. Selina, Walczak, Wratny. Biorąc powyższe pod uwagę, o dopuszczeniu do zawisłego już sporu innej organizacji związkowej powinna decydować dotychczasowa praktyka stron dialogu społecznego w u danego pracodawcy. Jeśli brak takiej  praktyki, o popuszczeniu organizacji związkowej do zawisłego już sporu decydować powinny zasady „ekonomiki” prowadzenia sporów u pracodawcy.

Jeśli organizacje związkowe nie widzą przeszkód w prowadzeniu sporu wspólnie, w tym samym temacie, niecelowe, nieekonomiczne (a także obciążające strony dodatkowymi – niepotrzebnymi w dobie pandemii) jest „rozdzielanie” tych samych żądań, oddzielne rokowania, oddzielne angażowanie mediatorów czy oddzielne akcje protestacyjne.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Referendum strajkowe. Pytania i odpowiedzi

 

  1. Czy przeprowadzenie referendum przedstrajkowego możliwe jest na każdym etapie prowadzenia rokowań?

Przepisy tej kwestii nie regulują. Mówią, że przed ogłoszeniem strajku musi być wyczerpana procedura z art. 7-14 ustawy (art. 17 ust. 2 zd. I ustawy o sporach zbiorowych; chodzi o procedurę rokowań i mediacji) oraz musi być przeprowadzone głosowanie zakończone poparciem większości głosujących przy co najmniej 50% frekwencji (art. 20 ust. 1). Nie ma jednak przepisów wskazujących na to czy procedura z art. 7-14 musi być zakończona przed ogłoszeniem i przeprowadzeniem głosowania.

Jak zauważył SN w wyroku z 7 lutego 2007 r. (sygn. I PK 209/06): „Ustawa nie ustala również zasad przeprowadzenia referendum strajkowego, pozostawiając tę kwestię wewnętrznym regulacjom związkowym. (…) Ze względu na wyraźne uzależnienie ogłoszenia strajku od zgody głosujących pracowników, zorganizowanie i przeprowadzenie referendum w sposób umożliwiający swobodne wyrażenie przez nich woli jest istotnym warunkiem legalności strajku, co podlega kontroli sądowej. (…) prawo do strajku należy do podstawowych praw człowieka oraz wolności związkowych. W związku z tym wątpliwości związane z wykładnią przepisów regulujących strajk powinny być, zgodnie z zasadą in dubio pro libertate, rozstrzygane na rzecz, a nie przeciwko wolności strajku.”

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

    Lista publikacji

 

OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.