Kancelaria prawa pracy oraz prawa gospodarczego

Kancelaria REGULUS
Najnowsze opracowania
Polityka RODO
O nas

Publikacje Kancelarii Prawnej REGULUS

 

Rady pracowników - podstawowe informacje

 

Rada pracowników jest organem konsultacyjno-informacyjnym, służącym pozyskiwaniu informacji i  przekazywaniu ich pracownikom, pozyskiwaniu ich opinii oraz konsultowaniu tematów objętych informacjami z pracodawcą.

Celem działalności rady jest zatem przygotowanie pracowników do zapowiadanych przez pracodawcę  zmian, co ma m.in. przeciwdziałać bezrobociu. Pracownik odpowiednio wcześnie poinformowany jest w stanie lepiej przygotować się do czekających go zmian. Drugim celem jest podjęcie konsultacji i wywarcie nacisku na pracodawcę, tak by ten skorygował swoje plany, uwzględniając interesy pracowników. Nacisk nie może jednak przerodzić siew formy opisane w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, zastrzeżone wyłącznie dla związków zawodowych.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przystąpienie organizacji związkowej do trwającego sporu zbiorowego

 

O możliwości (lub jej braku)  przystąpienia organizacji związkowej do zgłoszonych już poprzednio przez inny związek żądań sporowych nie rozstrzyga żaden przepis. W temacie tym nie ma także jednoznacznego  orzecznictwa Sądu najwyższego. Temat należy zatem rozpatrzeć w oparciu o komentarze doktryny.

W tej opinii przytaczam trzy stanowiska, w tym jedno „przeciw” przystępowaniu do już zawisłych sporów zbiorowych – prof. Baran oraz dwa stanowiska dopuszczające taką możliwość prof. Selina, Walczak, Wratny. Biorąc powyższe pod uwagę, o dopuszczeniu do zawisłego już sporu innej organizacji związkowej powinna decydować dotychczasowa praktyka stron dialogu społecznego w u danego pracodawcy. Jeśli brak takiej  praktyki, o popuszczeniu organizacji związkowej do zawisłego już sporu decydować powinny zasady „ekonomiki” prowadzenia sporów u pracodawcy.

Jeśli organizacje związkowe nie widzą przeszkód w prowadzeniu sporu wspólnie, w tym samym temacie, niecelowe, nieekonomiczne (a także obciążające strony dodatkowymi – niepotrzebnymi w dobie pandemii) jest „rozdzielanie” tych samych żądań, oddzielne rokowania, oddzielne angażowanie mediatorów czy oddzielne akcje protestacyjne.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Referendum strajkowe. Pytania i odpowiedzi

 

  1. Czy przeprowadzenie referendum przedstrajkowego możliwe jest na każdym etapie prowadzenia rokowań?

Przepisy tej kwestii nie regulują. Mówią, że przed ogłoszeniem strajku musi być wyczerpana procedura z art. 7-14 ustawy (art. 17 ust. 2 zd. I ustawy o sporach zbiorowych; chodzi o procedurę rokowań i mediacji) oraz musi być przeprowadzone głosowanie zakończone poparciem większości głosujących przy co najmniej 50% frekwencji (art. 20 ust. 1). Nie ma jednak przepisów wskazujących na to czy procedura z art. 7-14 musi być zakończona przed ogłoszeniem i przeprowadzeniem głosowania.

Jak zauważył SN w wyroku z 7 lutego 2007 r. (sygn. I PK 209/06): „Ustawa nie ustala również zasad przeprowadzenia referendum strajkowego, pozostawiając tę kwestię wewnętrznym regulacjom związkowym. (…) Ze względu na wyraźne uzależnienie ogłoszenia strajku od zgody głosujących pracowników, zorganizowanie i przeprowadzenie referendum w sposób umożliwiający swobodne wyrażenie przez nich woli jest istotnym warunkiem legalności strajku, co podlega kontroli sądowej. (…) prawo do strajku należy do podstawowych praw człowieka oraz wolności związkowych. W związku z tym wątpliwości związane z wykładnią przepisów regulujących strajk powinny być, zgodnie z zasadą in dubio pro libertate, rozstrzygane na rzecz, a nie przeciwko wolności strajku.”

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pracownicze prawa autorskie, problematyka własności przemysłowej 

Zgodnie z art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231):

  1. Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.
  2. Jeżeli pracodawca, w okresie dwóch lat od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę do rozpowszechnienia, twórca może wyznaczyć pracodawcy na piśmie odpowiedni termin na rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, że po jego bezskutecznym upływie prawa uzyskane przez pracodawcę wraz z własnością przedmiotu, na którym utwór utrwalono, powracają do twórcy, chyba że umowa stanowi inaczej. Strony mogą określić inny termin na przystąpienie do rozpowszechniania utworu.
  3. Jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, z chwilą przyjęcia utworu pracodawca nabywa własność przedmiotu, na którym utwór utrwalono.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zakaz konkurencji w energetyce, autorskie prawa pracownicze

 

Do oceny przedstawione zostały dwa dokumenty – aneks do umowy o pracę regulujący kwestię zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa (§ 1), własności intelektualnej (§ 2) oraz zakazu konkurencji (§ 3), przy czym właściwą materię zakazu konkurencji reguluje osobna umowa, stanowiąca drugi z przedstawionych dokumentów. Nie zostały przedstawione konkretne pytania.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego a ankiety pracownicze.

 

Podstawą prawną dla prowadzenia ankiety wśród pracowników  jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 019.742).

Ustawa ta posługuje się pojęciem bezpieczeństwa przemysłowego (choć w zasadzie nie określa co to znaczy). Zgodnie z art. 57 ust. 1 tej ustawy: „Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego obejmuje sprawdzenie przedsiębiorcy i postępowania sprawdzające wobec osób wymienionych w ust. 3.”

Z kolei art. 57 ust. 3 stanowi, że „W toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego oraz w okresie ważności świadectwa przeprowadza się postępowania sprawdzające wobec osób nieposiadających odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa lub kolejne postępowania sprawdzające wobec:

1) kierownika przedsiębiorcy;

2) pełnomocnika ochrony i jego zastępcy;

3) osób zatrudnionych w pionie ochrony;

4) administratora systemu teleinformatycznego;

5) pozostałych osób wskazanych w kwestionariuszu, które powinny mieć dostęp do informacji niejawnych.”

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

    Lista publikacji

 

OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.