Kancelaria prawa pracy oraz prawa gospodarczego

Kancelaria REGULUS
Najnowsze opracowania
Polityka RODO
O nas

  Układy zbiorowe pracy

 

Częściowe wypowiedzenie zbiorowego układu pracy

 

Zgodnie z art. 241[7] § 1 pkt 3 kodeksu pracy „Układ rozwiązuje się (…)  z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron”. Nie ma w kodeksie żadnych przepisów wspominających nawet o częściowym wypowiedzeniu układu.

Na wstępie przedstawię argumenty przeciwko dopuszczalności. Otóż zgodnie z art. 241[7] § 1 pkt 3 kodeksu pracy „Układ rozwiązuje się (…)  z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron”. Nie ma w kodeksie żadnych przepisów wspominających nawet o częściowym wypowiedzeniu układu.

Czytaj więcej...

Wezwanie stron do rokowań nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy - adresaci, sankcje wadliwości

 

Zgodnie z art. 241[2] § 2 k.p. „Podmiot występujący z inicjatywą zawarcia układu jest obowiązany powiadomić o tym każdą organizację związkową reprezentującą pracowników, dla których ma być zawarty układ, w celu wspólnego prowadzenia rokowań przez wszystkie organizacje związkowe.”

Biorąc pod uwagę, że:

  1. co do zasady „Układ zawiera się dla wszystkich pracowników zatrudnionych przez pracodawców objętych jego postanowieniami” (art. 239 § 1 k.p.),
  2. W zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują” wszystkich pracowników „niezależnie od ich przynależności związkowej” (art. 7 ust. 1 u.z.z.),
  3. „Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, (…) zawierająze strony pracowników właściwy statutowo organ ponadzakładowej organizacji związkowej” (art. 241[14] § 1 pkt 1 k.p.),
  4. „Jeżeli pracowników, dla których ma być zawarty układ ponadzakładowy, reprezentuje więcej niż jedna organizacja związkowa, rokowania w celu zawarcia układu prowadzi ich wspólna reprezentacja lub działające wspólnie poszczególne organizacje związkowe” (art. 241[16] § 1 k.p.)
  5. Przez ponadzakładową organizację rozumie się „organizację związkową będącą ogólnokrajowym związkiem zawodowym, zrzeszeniem (federacją) związków zawodowych lub ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową (konfederacją)” (art. 239 § 1 pkt 1 k.p.),

 

Czytaj więcej...

Układy zbiorowe pracy - Czy jeden zakładowy układ zbiorowy pracy może obowiązywać u kilku pracodawców.  

Zakładowe układy zbiorowe pracy zawarte dla jednej organizacji gospodarczej.

 

Zgodnie z art. 241[9] § 2 k.p. „Jeżeli układ został zawarty przez więcej niż jedną organizację związkową, przez okres jego obowiązywania wszelkie czynności dotyczące tego układu podejmują organizacje związkowe, które go zawarły, z zastrzeżeniem § 3 i 4”.

Czytaj więcej...

Czy ponadzakładowy układ zbiorowy pracy może zawierać mniej korzystne dla pracowników przepisy niż zakładowy układ zbiorowy pracy. Co w przypadku gdy faktycznie w PUZP  pojawią się  przepisy, które są mniej korzystne niż ZUSP-y poszczególnych pracodawców.

Odpowiedź: ZUZP może być korzystniejszy dla pracowników niż PUZP. W takim przypadku stosuje się przepisy korzystniejsze.

Uzasadnienie:

Z art. 241[26] § 1 k.p. wynika, że „Postanowienia układu zakładowego nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia obejmującego ich układu ponadzakładowego”. Natomiast z  art. 9 § 2 k.p. wynika, że układy zbiorowe (zakładowe i ponadzakładowe) znajdują się na tym samym szczeblu hierarchii aktów prawa pracy

Zaloguj się, aby zobaczyć.

 

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy  dla pracodawców wchodzących w skład  jednej osoby prawnej - art 248 [28] kp zagadnienia dot. sposobu wyłonienia wspólnej reprezentacji oraz organu prowadzącego rokowania

 

 

Pytania;  

Kto ma wskazać organ o którym mowa w §3 art. 241 [28] ustawy K P- konfederacja czy zrzeszona w niej federacja 

Jaki charakter powinien mieć „organ” o którym mowa w paragrafie 3 art 241 [28]

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Informacja na temat postępu prac Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Branży Energetycznej

 

 

Szanowni Państwo!

Niniejsza informacja jest kontynuacją poprzednich sprawozdań przesyłanych do członków Central związkowych w sprawie postępu prac nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Branży Energetycznej. W dniach 08 oraz 09 października br. odbyło się posiedzenie odpowiednio Strony Społecznej Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz samego Zespołu Trójstronnego. W trakcie posiedzenia Zespołu przedstawiciele Strony społecznej ponowili pytanie o wywiązanie się ze zobowiązania do utworzenia związku pracodawców, posiadającego zdolność do rokowań nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Branży Energetycznej. W odpowiedzi członek Zarządu PGE S.A.  poinformował że w odpowiedzi na postulat Komitetu zawiązał się Związek Pracodawców Energetyki Polskiej. Dokumenty rejestracyjne Związku zostały złożone w Sądzie Rejonowym przy Krajowym Rejestrze Sadowym w dniu 28 września 2019 roku. Należy zatem spodziewać się, obecny Związek Pracodawców Energetyki Polskiej w organizacji uzyska osobowość prawną oraz zdolność układową najpóźniej do końca października 2019 r. Na Zespole uzyskano następujące informacje:

Czytaj więcej...

OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.