Kancelaria prawa pracy oraz prawa gospodarczego

Kancelaria REGULUS
Najnowsze opracowania
Polityka RODO
O nas

Układy zbiorowe pracy - Czy jeden zakładowy układ zbiorowy pracy może obowiązywać u kilku pracodawców.  

Zakładowe układy zbiorowe pracy zawarte dla jednej organizacji gospodarczej.

 

Zgodnie z art. 241[9] § 2 k.p. „Jeżeli układ został zawarty przez więcej niż jedną organizację związkową, przez okres jego obowiązywania wszelkie czynności dotyczące tego układu podejmują organizacje związkowe, które go zawarły, z zastrzeżeniem § 3 i 4”.

Kolejnym art., który należy uwzględnić jest art. 241[23] k.p. „Zakładowy układ zbiorowy pracy, zwany dalej ,,układem zakładowym'', zawiera pracodawca i zakładowa organizacja związkowa.”, przy czym z art. 241[25] k.p. wynika, że tych organizacji może być kilka. Zawsze jednak stroną zakładowego układu zbiorowego jest jeden pracodawca. Gdy pracodawców jest wielu, mogą utworzyć organizację pracodawców i zawrzeć układ ponadzakładowy (art. 241[14] k.p.). Wyjątkowo grupa pracodawców tworzących jedną osobę prawną może zawrzeć jeden zakładowy układ zbiorowy (art. 241[28] k.p.). W tym miejscu należy podkreślić, że zgodnie z jednoznacznym stanowiskiem judykatury oraz doktryną, są to przepisy o charakterze bezwzględnie obowiązującym, których strony dialogu społecznego nie mogą zmienić.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na historyczne brzmienie przepisu art. 241[28] k.p. Art. 241[28] obowiązujący do 01 01 2001 brzmiał następująco;  § 1. Układ zakładowy może obejmować więcej niż jednego pracodawcę, jeżeli pracodawcy  ci tworzą organizację gospodarczą.  § 2. Układ zakładowy, o którym mowa w § 1, ze strony pracodawców zawiera właściwy statutowo organ organizacji gospodarczej.

Przy założeniu, że przez „organizację gospodarczą” rozumiemy np.  grupę kapitałową (powiązaną relacjami dominacji i zależności, o których mowa w art. 7 KSH grupę spółek kapitałowych) można przyjąć, że do 2001 roku jeden zakładowy układ zbiorowy pracy dla kilku spółek kapitałowych z przymiotem pracodawców był dopuszczalny. Można także założyć, ze układy takie „przetrwały” zmianę przepisów.  Niestety nie ma przepisów przejściowych, regulujących dalszy los układów zbiorowych pracy zwartych dla „organizacji  gospodarczej”, która trwa lub przekształciła się grupę powiązanych ze sobą kapitałowo spółek-pracodawców. Racjonalność Ustawodawcy wymaga aby przyjąć założenie, że spodziewał się on od stron układu własnych działań dostosowawczych. Teza, że układ taki nadal obowiązuje dla kilku odrębnych (acz powiązanych kapitałowo) pracodawców byłaby sprzeczna z bezwzględnie obowiązującym przepisem 241[23] k.p. a także zasadami współżycia społecznego – art. 8 k.p. gdyż prowadziłaby m.in. do sytuacji, w której związek nie posiadający członków u danego pracodawcy byłby w stanie zawetować protokół dodatkowy do układu, dotyczący innego pracodawcy. Bardziej słusznym może wydawać się teza, że układ zawarty dla organizacji gospodarczej, z chwilą jej przekształcenia został przypisany każdemu z pracodawców z osobna. Należy także pamiętać, że właścicielami układu są strony i to od ich wykładni zalezą losy tego dokumentu.

Marcin Szymanek

OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.