Kancelaria prawa pracy oraz prawa gospodarczego

Kancelaria REGULUS
Najnowsze opracowania
Polityka RODO
O nas

Wezwanie stron do rokowań nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy - adresaci, sankcje wadliwości

 

Zgodnie z art. 241[2] § 2 k.p. „Podmiot występujący z inicjatywą zawarcia układu jest obowiązany powiadomić o tym każdą organizację związkową reprezentującą pracowników, dla których ma być zawarty układ, w celu wspólnego prowadzenia rokowań przez wszystkie organizacje związkowe.”

Biorąc pod uwagę, że:

  1. co do zasady „Układ zawiera się dla wszystkich pracowników zatrudnionych przez pracodawców objętych jego postanowieniami” (art. 239 § 1 k.p.),
  2. W zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują” wszystkich pracowników „niezależnie od ich przynależności związkowej” (art. 7 ust. 1 u.z.z.),
  3. „Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, (…) zawierająze strony pracowników właściwy statutowo organ ponadzakładowej organizacji związkowej” (art. 241[14] § 1 pkt 1 k.p.),
  4. „Jeżeli pracowników, dla których ma być zawarty układ ponadzakładowy, reprezentuje więcej niż jedna organizacja związkowa, rokowania w celu zawarcia układu prowadzi ich wspólna reprezentacja lub działające wspólnie poszczególne organizacje związkowe” (art. 241[16] § 1 k.p.)
  5. Przez ponadzakładową organizację rozumie się „organizację związkową będącą ogólnokrajowym związkiem zawodowym, zrzeszeniem (federacją) związków zawodowych lub ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową (konfederacją)” (art. 239 § 1 pkt 1 k.p.),

 

należy uznać, że obowiązkiem organizacji ponadzakładowej występującej z wnioskiem o zawarcie układu ponadzakładowego będzie zawiadomienie wszystkich innych ponadzakładowych organizacji związkowych reprezentujących pracowników zatrudnionych przez pracodawców dla których ma być zawarty układ.  Co więcej, ponieważ żaden z w/w przepisów nie mówi o reprezentatywności, jasnym jest, że w rokowaniach mogą uczestniczyć także organizacje ponadzakładowe niereprezentatywne w rozumieniu art. 25[2] u.z.z., i je również należy powiadomić o rokowaniach.

Jak zauważyła prof. M. Gładoch (Komentarz do KP pod redakcją Sobczyka, 2020, teza 2 do art. 241[2], Legalis) „Następstwa naruszenia obowiązku polegającego na powiadomieniu każdej organizacji związkowej, która istnieje w chwili zainicjowania procedury rokowań nad układem, niesie ze sobą bardzo istotne następstwa prawne. Może bowiem doprowadzić do odmowy rejestracji układu lub wykreśleniu układu z rejestru.” – procedurę reguluje art. 241[11] k.p. Tak samo K. Baran (komentarz w LEX, teza 2.3)

Z kolei P. Ciszek (Komentarz do KP pod redakcją Walczaka, 2020, teza 3 do art. 241[2]) „do inicjatora rokowań należy ustalenie kręgu uprawnionych do rokowań podmiotów oraz ich zawiadomienie. Jednocześnie nie została wskazana forma takiego powiadomienia, jednakże przyjmuje się, że z punktu widzenia doniosłości ustaleń poczynionych w prowadzonych rokowaniach ważne jest, aby ich inicjator dysponował dowodem skutecznego powiadomienia.”

O ile mało prawdopodobne jest, by Sąd w toku postępowania rejestrowego z urzędu zdołał ustalić, że jakaś organizacja nie została poinformowana o trwających rokowaniach, o tyle taka organizacja może podnosić zarzut w postępowaniu o rejestrację lub starać się o wykreślenie rejestru z układu. Na taką ewentualność należy mieć dowód pozwalający również na ustalenie daty kiedy dana organizacja została powiadomiona o rokowaniach by wykazać, że nastąpiło to co najmniej w czasie pozwalającym jej na włączenie się w rokowania.

Adw. Łukasz Panasiuk

OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.