Kancelaria prawa pracy oraz prawa gospodarczego

Kancelaria REGULUS
Najnowsze opracowania
Polityka RODO
O nas

  Konsolidacja branżowego ruchu związkowego w Grupach Kapitałowych

 

Europejska Rada Zakładowa Czy przedstawiciel danego zakładu pracy/pracodawcy, uprawniony do wyboru członka specjalnego zespołu negocjacyjnego powinien być jednocześnie jego pracownikiem.

 

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 5 kwietnia 2002 r.  Mandat członka specjalnego zespołu negocjacyjnego wygasa w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, nieobecności w pracy trwającej ponad 3 miesiące lub zrzeczenia się funkcji. Przepis ten ma odpowiednie stosowanie do członków rady (art. 23 ust. 3 ustawy). 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Europejskie Rady Zakładowe Wybory przedstawicieli wybierających w następnej kolejności Członków Specjalnego Zespołu Negocjacyjnego

 

Jeśli „pracownicy są zatrudnieni w Polsce w więcej niż jednym zakładzie pracy wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym”. Oznacza to, że wybór członków specjalnego zespołu negocjacyjnego (który zajmie się zawarciem porozumienia co do zasad działania Europejskiej Rady Zakładowej) nastąpi w ramach dwufazowej procedury uregulowanej w art. 9 ustawy o Europejskich Radach Zakładowych. Członków zespołu (najprawdopodobniej w liczbie przypadającej na Polskę) wybiorą spośród siebie przedstawiciele wyłonieni w trybie określonym w art. 9.

Przedstawiciele o których mowa w art. 9 ustawy wyłonieni zostaną, w liczbie trzech na każdego pracodawcę, w następujący sposób.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Przekształcenie federacji związków zawodowych

w "ponadzakładowy" związek zawodowy

 

Poniższy artykuł wynika z coraz pilniejszej potrzeby przekształceń i scalania branżowego ruchu związkowego, wynikającej między innymi z wejścia w życie od początku 2019 roku nowej ustawy o związkach zawodowych. Na wstępie nadmienić należy, że w ramach prac nad projektem kodeksu zbiorowego prawa pracy wspólnie z prof. Pliszkiewiczem występowaliśmy o uzupełnienie tego dokumentu o przepisy dotyczące łączenia oraz podziału organizacji związkowych. Niestety nasze propozycje wraz z projektem zbiorowego prawa pracy przepadły. W związku z tym, że ciężar prac nad reformą prawa pracy przeniósł się obecnie do Zespołu roboczego ds prawa pracy przy Radzie Dialogu Społecznego - propozycje te raz jeszcze zostaną przedstawione partnerom społecznym pod rozwagę. Biorąc pod uwagę zmiany w ustawie o związkach zawodowych będziemy liczyć na większe zainteresowanie tematem zarówno ustawodawcy jak i pozostałych partnerów społecznych  

Próba zmiany charakteru prawnego federacji związków zawodowych wymaga wstępnego omówienia problematyki łączenia związków zawodowych.

  1. Tematyka łączenia i podziałów związków zawodowych nie doczekała się do tej pory większego zainteresowania w doktrynie[1], zaś dorobek orzecznictwa ogranicza się do uchwały Sądu Najwyższego z 20 września 2005 r. (III SZP 1/05)[2]. Czytamy w niej, że „Dopuszczalne jest połączenie się dwóch związków zawodowych, polegające na tym, że związek zawodowy przejmujący przejmuje prawa i obowiązki związku zawodowego przejmowanego, po przeprowadzeniu procedury likwidacyjnej prowadzącej do rozwiązania i wykreślenia z rejestru związku przejmowanego”. Nadmienić należy że ZZZE wielokrotnie przedkładało propozycje przepisów regulujących te kwestie, zarówno w ramach prac komisji kodyfikacyjnej jak i Zespołu ds. prawa pracy przy RDS.

Czytaj więcej...

Sekcja Zakładów Energetycznych – Zamek Karnity 25-27 06 2018 - podsumowanie

 

Jedność branżowego ruchu związkowego

 

W dniach 25 -27 czerwca na zamku w Karnitach odbyła się Sekcja Zakładów Energetycznych Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków. Jednym z istotniejszych tematów była sytuacja branżowych związków zawodowych w poszczególnych grupach energetycznych.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

 

Konsolidacja branżowego ruchu związkowego w grupach kapitałowych

na tle spodziewanych zmian w prawie pracy

„Reforma”  zbiorowego prawa pracy

Zmiany w zbiorowym prawie pracy powoli stają się faktem. W Sejmie jest już projekt nowej ustawy o związkach zawodowych. Istotną zmianą, obok licznych przepisów karnych, penalizujących ewentualne błędy organów wykonawczych związków, jest podwyższenie progu reprezentatywności związków. Obecnie obowiązujący próg 7% procent załogi przedsiębiorstwa dla organizacji zrzeszonych w centralach związkowych reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego (OPZZ, Solidarność, FZZ) został w projekcie podniesiony do 8%. Próg 10% załogi przedsiębiorstwa dla związków niezrzeszonych w żadnej centrali związkowej został natomiast podniesiony do 15%. Projekt Kodeksu Zbiorowego Prawa Pracy podwyższa te progi jeszcze bardziej – odpowiednio do 20% i 30%.  Z powyższego wynika, że Ustawodawca zamierza promować nie tyle duże organizacje związkowe co organizacje przynależne do central związkowych, reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego.

Na podstawie obydwu projektów (kodeksu i ustawy o związkach zawodowych) można wnioskować o zamiarze Ustawodawcy odgórnego uporządkowania (przeorania?) niemalże całego ruchu związkowego. Przedstawione propozycje zmian są korzystne w głównej mierze dla pracodawców, ale także i rządu – jako „największego pracodawcy”. Na tym tle miernie i moralnie wątpliwie wyglądają poprawione przepisy o ochronie stosunku pracy działaczy związkowych. Przepisy promują organizacje związkowe, których reprezentatywność zależeć będzie od wybranych central związkowych, skupionych w forum dyskusyjnym (RDS), w którym przewagę mają liczeni razem przedstawiciele państwa i pracodawców. Czy konieczność przynależności do central związkowych nie będzie swoistą  „koncesją” na działalność związkową. Innymi słowy, czy tylko „koncesjonowane” związki zawodowe będą mogły skuteczne rozmawiać z pracodawcami. I w końcu; czy koncesjonowane związki zawodowe, w zamiarze Ustawodawcy mają ponownie stać się „pasem transmisyjnym” pomiędzy władzą a „ludem pracującym”.  Jaki będzie zatem los niezależnych i samorządnych związków zawodowych.

Pojawiające się zatem ostatnio hasło „małe związki na Powązki” nie jest do końca trafne. Rzeczywistość bardziej odzwierciedli  hasło „samorządne związki na Powązki”.

Czytaj więcej...

OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.